Phê duyệt kế hoạch phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp

Cập nhật: ngày 04/08/2014 Ngày 31/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành 4 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, có 4 nội dung, gồm: 1- Phát triển ngành công nghiệp điện tử;...