Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 35/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/QH13...