Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 35/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/QH13... 

Chuyển đổi gần 770 ngàn ha đất lúa

Cập nhật: ngày 19/8/2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2014-2020. Trước mắt, giai đoạn 2014-2015, diện tích đất chuyển đổi khoảng 260.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang diện tích trồng các cây trồng khác.   Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng...