Huấn luyện an toàn lao động, VSLĐ năm 2017 tại tỉnh Hà Nam

Cập nhật: ngày 20/11/2017 Thực hiện quyết định số 131/QĐ-KTHT-VP ngày 08/8/2017 của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về giao nhiệm vụ Tổ chức lớp huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động năm 2017 trong đó giao cụ thể cho Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp thực hiện tổ chức các... 

Hà Nam hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

Cập nhật: ngày 15/8/2014 UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định số 23/2014/QĐ – UBND ngày 25/7/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Hà Nam ban hành theo quyết định 24/2013/QĐ – UBND ngày 08/5/2013. Máy cấy lúa HAMCO tại xã Tiên Nội, huyện...