Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mua máy nông nghiệp và máy cấy lúa

Nguồn: “www.cogioihoa.com” ngày 03/07/2015

     Theo quy định của quyết định số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08  tháng 7  năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” có hiêu lực thi hành từ ngày 01/6/2014:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Các cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, có tham gia các hoạt động sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 2. UBND các xã có các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng.

 1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo các mức hỗ trợ tại quyết định này phần còn lại sử dụng từ ngân sách huyện, xã và nguồn khác.
 2. Trong trường hợp cùng thời gian, một số nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.
 3. Đối với Máy móc thiết bị được hỗ trợ phải là máy mới, các Dự án, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật chỉ được hỗ trợ một lần.

Điều 7. Hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm.

 1. Hỗ trợ lần đầu 30% kinh phí mua máy làm đất, máy gặt đập liên hợp nhưng không quá 180.000.000đồng/máy, máy phun thuốc trừ sâu không quá 7.000.000đồng/máy để phục vụ sản xuất, nếu cam kết phục vụ trên địa bàn ít nhất 3 năm, giao cho UBND xã theo dõi giám sát các máy được hỗ trợ.
 2. Hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị lạnh để xây dựng kho lạnh, để bảo quản giống, nông sản, thực phẩm nhưng không quá 150.000.000đồng/kho (150m3 trở lên)
 3. Hỗ trợ 80% kinh phí mua thiết bị lạnh và giá để hàng chuyên dùng cho siêu thị bán sản phẩm nông sản thực phẩm điểm (cơ sở cụ thể do UBND tỉnh quyết định), không quá 500.000.000đồng/1 siêu thị/huyện (Giao sở Tài chính và Sở Nông nghiệp & PTNT xác định danh mục và giá các loại thiết bị trên).
 4. Hỗ trợ 80% kinh phí mua thiết bị lạnh và giá để hàng bán sản phẩm nông sản, thực phẩm cho cửa hàng có giấy nhứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng không quá 25.000.000đồng/1 cửa hàng 20m2 trở lên.(Giao sở Tài chính và Sở Nông nghiệp & PTNT xác định danh mục và giá các loại thiết bị trên)

     Theo nội dung quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày  27  tháng  5  năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh Về việc ban hành bổ sung “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014 – 2020 địa bàn tỉnh Bắc Ninh” có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2016

 1. Bổ sung vào điểm 1 điều 7 nội dung

– Máy cấy và khay cấy nhưng không quá 50 triệu đồng /1 máy

May cay lua HAMCO tai xa Vu Ninh - TP Bac Ninh

Máy cấy lúa HAMCO vụ mùa 2014 tại xã Vũ Ninh – TP Bắc Ninh

Những chính sách Hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm này tạo điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2014 – 2020 của tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Đức Bản

Ý kiến bạn đọc