Tổng công ty mía đường I – Chặng đường xây dựng và phát triển

Cập nhật: ngày 23/11/2014 Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I là tiền thân của Tổng công ty Mía đường I được thành lập theo quyết định số 651/CNTP-QĐ ngày 01/6/1982 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tổng công ty Mía đường I Liên hiệp Mía đường I có nhiệm...