Danh mục sản phẩm được hỗ trợ theo nghị định 210/2013/NĐ-CP

Cập nhật: ngày 16/12/2014 Ngày 18 tháng 11 năm 2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. Máy...