Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Máy, thiết bị nông nghiệp

Chức năng:

 • Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp là đơn vị hành chính sự nghiệp  được Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập theo Quyết định số 53/1998-QĐ-BNN/TCCB ngày 11/04/1998.
 • Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp có chức năng kiểm định, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật an toàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

 • Thực hiện kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo danh mục do Bộ Lao động-Thương binh Xã hội ban hành hoặc mang tính chất đặc thù chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định. Thực hiện kiểm định lần đầu, định kỳ các lọại chai chứa khí, khí hoá lỏng.
 • Thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hoá có yêu cầu nghiêm ngặt về an  toàn, vệ sinh lao động theo hướng dẫn và uỷ quyền của Bộ Lao động – Thương binh xã hội.
 • Kiểm định các đồng hồ đo áp suất và các thiết bị đo lường khác theo uỷ quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.
 • Cấp phiếu kết quả kiểm định cho các đối tượng đã được kiểm định đạt yêu cầu theo qui định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn Việt Nam và của Ngành Nông nghiệp và PTNT.
 • Kiểm tra, đánh giá môi trường lao động, tác động đến môi trường của các hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản, nghề muối và các làng nghề theo yêu cầu của cơ sở hoặc của cơ quan quản lý chuyên ngành.
 • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật an toàn với các công việc: Kiểm tra kim loại, mối ghép kim loại bằng phương pháp phá huỷ và không phá huỷ, hiệu chỉnh các đồng hồ đo áp suất, kiểm tra an toàn điện, tiếp địa, chống sét và các dịch vụ kỹ thuật khác theo qui định và hướng dẫn cảu cơ quan quản lý chuyên ngành.
 • Tổ chức, thực hiện bồi dưỡng , huấn luyện  và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn cho cán bộ quản lý và công nhân chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tham gia đào tạo kiểm định viên, công nhân hàn áp lực.
 • Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo yêu cầu của các cơ sở.
 • Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và các lĩnh vực kỹ thuật khác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và Nghề muối giao để phục vụ công tác quản lý việc chế tạo, lắp đặt, sửa chữa và chuyển giao công nghệ các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ở các cơ sở.
 • Thu và quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật an toàn theo qui định của Nhà nước, quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo qui định của Pháp luật.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm:

– Lãnh đạo Trung tâm: 

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Công Bình; Điện thoại: 0913.009372 

+ Phó giám đốc: Ông Hoàng Huy Dũng; Điện thoại: 0918.551.526

+ Phó giám đốc: Ông Trần Quang Tiến; Điện thoại: 0908.808.006

– Phòng Hành chính Tổng hợp

– Phòng Kiểm định I

– Phòng Kiểm định II

– Phòng Đào Tạo – Tư Vấn

– Phòng Chứng nhận sản phẩm

– Phòng Thử nghiệm,hiệu chuẩn và kiểm định

– Trạm Kiểm định chai chứa khí và khí hoá lỏng

– Văn phòng đại diện phía Nam

– Văn phòng đại diện miền Trung – Tây nguyên

–  Văn phòng đại diện phía Nam tại Đồng bằng sông cửu long

Ý kiến bạn đọc