Agribank triển khai cho vay vốn theo quyết định 68/2013/QĐ-TTg

Cập nhật: ngày 06/9/2014

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ban hành quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/06/2014 và triển khai cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg)

Agribank cho vay von theo quyet dinh 68

Máy cấy lúa là một trong những loại máy được hỗ trợ vay vốn

Để được vay vốn theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau: 

– Các đối tượng vay vốn bằng đồng Việt Nam mua máy, thiết bị nằm trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố và đầu tư các dự án máy, thiết bị (bao gồm cả nhà xưởng) được thẩm định theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
– Đối với các khoản vay để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp:
+ Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân phải được UBND cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng đánh bắt, chế biến nông sản, thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp;
+ Các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân;
+ Các loại máy, thiết bị được mua theo quy định trong danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố phải là máy, thiết bị mới, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
– Đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp (sau đây gọi là dự án): các tổ chức, cá nhân, phải có dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt và các dự án đầu tư chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác.

Khi vay vốn theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg khách hàng được Agribank cho vay theo mức lãi suất cho vay thấp nhất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ. Đối với những khoản vay để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba. Đối với những khoản vay đầu tư dự án sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất cho vay đối với khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Việc hỗ trợ cấp bù chỉ áp dụng đối với các khoản vay khách hàng trả nợ đúng hạn.
Mức cho vay để mua các loại máy, thiết bị quy định theo danh mục chủng loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố bằng 100% giá trị hàng hóa. Đối với các khoản vay thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp: mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự án.

Thời hạn cho vay để mua máy, thiết bị do thỏa thuận giữa Agribank nơi cho vay và khách hàng. Thời hạn cho vay để thực hiện dự án do thỏa thuận giữa Agribank nơi cho vay và khách hàng, phù hợp với khả năng thu hồi vốn của dự án, nhưng tối đa không quá 12 năm.

Ý kiến bạn đọc